پروژه رستوران بروس اصفهان

سقف متحرک پارچه ای

اجرای سقف متحرک پارچه ای در مجموعه رستوران بروس

فضای پوشش 160 متر مربع

مکان: شهر اصفهان

سازه مارکت پشتیبانی