پروژه سقف رستوران کافه تو کافه تهران ونک

سقف متحرک پارچه ای کافه رستوران

سقف متحرک پارچه ای کافه رستوران “تو کافه”

مکان: میدان ونک، تهران

سازه مارکت پشتیبانی