پروژه سقف متحرک استخر تهران

سقف متحرک استخر

فضای پوشش 130 متر مربع

مکان: شهر تهران

سازه مارکت پشتیبانی