پروژه سقف مجموعه آکوا سلیمانیه عراق

سقف متحرک پارچه ای

اجرای سقف متحرک پارچه ای در مجموعه آکوا پارک

فضای پوشش 170 متر مربع

مکان: شهر سلیمانیه، کشور عراق

سازه مارکت پشتیبانی