پروژه سقف مجموعه کانیتینر پارک اصفهان

سقف متحرک پارچه ای

اجرای سقف متحرک پارچه ای در مجموعه کانیتینر پارک

فضای پوشش 200 متر مربع

مکان: شهر اصفهان

سازه مارکت پشتیبانی