پروژه سقف پارچه ای شیراز

سقف متحرک پارچه ای

فضای پوشش 100 متر مربع

مکان: شهر شیراز

سازه مارکت پشتیبانی