پروژه سقف پارکینگ فولاد سپاهان

سقف متحرک پارچه ای پارکینگ

سقف متحرک پارچه ای جهت پوشش پارکینگ شرکت فولاد سپاهان

فضای پوشش 90 متر مربع

مکان: شهر اصفهان

سازه مارکت پشتیبانی