پروژه سینما ساحل اصفهان

سقف متحرک

اجرای سقف متحرک سینمای روباز

مکان: سینما ساحل، شهر اصفهان

سازه مارکت پشتیبانی